Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Informacja dla pracodawców młodocianych pracowników

poniedziałek Kwiecień 13, 2020

 UWAGA!!! 

SZANOWNI PRACODAWCY
I PRACOWNICY MŁODOCIANI

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami  w sprawie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie uprzejmie informuje o obowiázujácych przepisach.

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Art. 15f. określa iż:

  1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
  2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

W związku z powyższym wszyscy pracownicy młodociani

(również te osoby, które skończyły 18 lat)

są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

 

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie obowiązku

zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników z dnia 02.04.2020

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.

Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.

Wprowadzone rozwiązania obejmują okres od 12 marca br., to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna:

Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568)

https://www.gov.pl/web/edukacja/obowiazek-zwolnienia-ze-swiadczenia-pracy?fbclid=IwAR2UqUDAMmRhgdcD7DJeWIFle_NBHvgqBzVjd9m1iTuDtab2Z3iU2iWUS8k

Zapraszamy Pracodawców i pracowników młodocianych  do bieżącego śledzenia strony: http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosci,wszystkie.html

Skip to content