Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Konsultacje dla uczniów – czerwiec 2020

czwartek maj 28, 2020

W związku z nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w którym mowa jest o stopniowym wznowieniu pracy szkół i placówek oświatowych informuję wszystkich członków społeczności szkolnej Dyrektor ZSBiKZ informuje o konsultacjach dla uczniów (link poniżej).

harmonogram Konsultacji dla uczniów

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I

NAUCZYCIELI - PROCEDURY

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  W  ZSBiKZ W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Procedury obowiązują w zakresie przychodzenia, wychodzenia oraz przebywania uczniów   w szkole . Opracowane zostały na podstawie :  wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół  z dnia 15.05.2020r.

1.Procedury bezpieczeństwa obowiązują we wszystkich budynkach szkolnych i na całym terenie szkoły .

2. Na konsultacje, egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, zdający, nauczyciel , inny pracownik szkoły oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3. Jeżeli uczeń (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ) jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń (zdający) wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5. Na konsultacje uczeń powinien zabrać  do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie  mógł ich pożyczać od innych uczniów.

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7. W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.

8. Wszystkie osoby czekające na wejście do szkoły albo sali lekcyjnej, bezwzględnie powinny zachowywać  odpowiedni odstęp  (co najmniej 1,5 m) oraz powinny mieć zakryte usta i nos.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby  z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

10. Podczas wpuszczania uczniów do sali lekcyjnej nauczyciel prowadzący konsultacje może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

11. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, a jeżeli osoba ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji należy natychmiast umyć  ręce.

12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

13. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie należy podawać ręki na powitanie, należy zachowywać dystans, a także unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza oczu, nosa i ust.

14. Należy zakrywać usta i nos, podczas rozmowy z kolegą  albo nauczycielem oraz kiedy wychodzimy  z pomieszczeń, w których przebywaliśmy.

15. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką). Należy stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie.

16. Należy pamiętać o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu albo urządzenia, którego używają również inne osoby.

17. Należy unikać większych skupisk uczniów, należy zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

18. Z szatni należy korzystać według ustalonych zasad i wydawanych przez nauczycieli ( pracowników szkoły)  poleceń.

19. Jeżeli uczeń poczuje się źle natychmiast powinien poinformować o tym nauczyciela.

20. Po zakończeniu konsultacji, egzaminu i wyjściu z  sali lekcyjnej (egzaminacyjnej)  należy udać się  bezpośrednio do domu.  Wrażeniami po pobycie w szkole można podzielić  się z innymi  osobami telefonicznie, albo  z wykorzystaniem mediów społecznościowych .

21. Postanowienia końcowe:

 procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez  dyrektora. obowiązują do czasu ich odwołania.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIÓW

Opracowane  na podstawie :  wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół  z dnia 15.05.2020r.

1.Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (gabinet pielęgniarki szkolnej).

2. Jeżeli uczeń (zdający) przejawia niepokojące objawy zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) nauczyciel (pracownik szkoły,przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego ), który zauważył symptomy choroby niezwłocznie informuje, o tym dyrektora szkoły (przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego)

3. Dyrektor szkoły poprzez wyznaczoną osobę (pielęgniarka, wyznaczony pracownik) zapewnia odizolowanie ucznia (zdającego ) przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu  lub wyznaczonym miejscu (IZOLATORIUM-gabinet pielęgniarki)  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.Wyznaczona   osoba  przystępując  do działań zabezpiecza się   w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

4. W przypadku ucznia niepełnoletniego,dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (PSSE w Koninie Telefon : 63 243 50 52, Telefon alarmowy:  509698188 )  , a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia (zdającego), także pogotowie ratunkowe.

5. W przypadku ucznia (zdający pełnoletni),dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora niezwłocznie informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

6. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń (zdający ) powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

7. Postanowienia końcowe:

- procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez  dyrektora.

 -procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Deklaracja Rodzica

Załącznik Nr 2 - Deklaracja Ucznia


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zsbikz/ftp/test.zsbikz.konin.pl/wp-includes/post-template.php on line 293
Skip to content