Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Zdalne nauczanie obowiązujące w ZSBiKZ od 25.03.2020

wtorek Marzec 24, 2020

Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie uprzejmie informuje, iż Minister Edukacji Narodowej zobowiązał szkoły do nauczania zdalnego.
Poniżej oficjalny komunikat Dyrektora Szkoły w tej sprawie:

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
1. Z dniem 25 marca 2020 r. uczniów Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego obowiązuje nauczanie zdalne.
2. Platformą wykorzystywaną w celu e-nauczania, śledzenia wyników w nauce, konsultacji z nauczycielem jest dziennik elektroniczny Librus. Nauczyciele mogą określić inne formy i sposoby przekazywanych wiadomości w zależności od potrzeb i możliwości wszystkich, którzy w tym procesie uczestniczą.
Dziennik elektroniczny służy do komunikacji między wychowawcą, rodzicem, uczniem, nauczycielem i dyrektorem.
3. Każdy uczeń, w dniach i godzinach – zgodnie ze swoim planem lekcji - powinien być gotów do odbycia lekcji z danego przedmiotu w sposób zdalny. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych w dostępie do Internetu w danym momencie, uczeń jest zobowiązany do odczytania wiadomości od nauczyciela przedmiotu z e-dziennika w możliwie najszybszym czasie i zrealizowania podanych zadań.
4. Uczniowie szkoły branżowej pierwszego stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują naukę zgodnie z planem lekcji tzn. w dniach szkolnych przebywają w miejscu zamieszkania i uczestniczą w e-nauczaniu, natomiast w pozostałe dni, zgodnie z umową z pracodawcą, mogą odbywać praktykę. Praktyki mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty uczniowie mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych.
5. Uczniowie szkoły branżowej pierwszego stopnia nie będący młodocianymi pracownikami (uczniowie) realizują naukę szkolną jak i praktykę poprzez e-nauczanie na zasadach określonych przez nauczycieli.
6. Praktyki uczniów technikum zostają zawieszone do odwołania.
7. Wszelkie problemy z e-nauczaniem uczniowie zgłaszają wychowawcy, a wychowawca dyrektorowi szkoły.
8. Obowiązują dotychczasowe zasady oceniania po wprowadzeniu koniecznych zmian wynikających z nauczania zdalnego, które uwzględnia każdy nauczyciel biorąc pod uwagę specyfikę nauczanego przedmiotu.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Karol Leszczyński
Dyrektor szkoły

Skip to content