Rekrutacja 2023/2024

Nowy harmonogram rekrutacji do technikum i szkoły branżowej I stopnia

 
 

termin

do godzinyzadania – czynności

od 15 maja 2023 r. (poniedziałek)

do 16 czerwca
2023 r.
(piątek)

15.00

1. Rejestracja – logowanie kandydatów,  wybór preferencji w systemie  konin.edu.com.pl, kandydat wypełnia podanie z systemu, drukuje i podpisuje dokumenty wraz z rodzicem – potwierdza pod podpisem, czy jest to szkoła pierwszego wyboru  (w przeciwnym przypadku dopisuje pod podpisem – szkoła II wyboru)

2. Kandydat dostarcza podanie do szkoły w jeden z następujących sposobów:

– pocztą elektroniczną (skan dokumentów lub zdjęcie) na adres:  sekretariat@zsbikz.konin.pl (oryginał podania dostarczamy wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu)

– pocztą tradycyjną na adres szkoły: ZSBiKZ, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin (zalecany list polecony)

– osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach 11:00-15:00

ZSBiKZ w Koninie przyjmuje dokumenty od kandydatów do poszczególnych oddziałów zgodnie z poniższą listą

a) podpisane podanie – (wydruk z naboru elektronicznego- 
konin.edu.com.pl
),

b) orzeczenie lekarskie (szkoła wydaje skierowanie do lekarza  do 18 lipca 2023r., pod warunkiem złożenia oryginału świadectwa),

c) trzy fotografie (30 x 42mm) (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

d) ewentualne orzeczenia, zaświadczenia, opinie

e) kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dostarczają oświadczenie dotyczące miejsca odbywania zajęć praktycznych – pobierają w sekretariacie druk  i wypełniony dostarczają do szkoły do 10 lipca 2023: 

– odbywający zajęcia praktyczne w zakładach pracy – oświadczenie pracodawcy (wydrukowany plik można pobrać w szkole)

– odbywający zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę Oświadczenie (wydrukowany plik można pobrać w szkole)

   

od 23 czerwca
2023 r.

do 10 lipca 2023 r.

15.00

Kandydat uzupełnia dokumenty, czyli dostarcza do szkoły ZSBiKZ

– świadectwo ukończenia szkoły
– zaświadczenie  wynikach egzaminu ósmoklasisty 

   

od 23 czerwca
2023 r.

do 10 lipca 2023 r.

 Jeśli istnieje taka potrzeba, kandydat składa nowy wniosek lub zmienia wybrane przez siebie szkoły/kierunki.
17.07.2023
(poniedziałek)
do godz. 12.00ZSBiKZ ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSBiKZ KONIN
(kandydat zapoznaje się z wynikami naboru, do 21 lipca 2023 r. dostarcza brakujące dokumenty i odbiera skierowanie do lekarza o ile nie zostało wydane wcześniej)
24 lipca 2023do godz. 12.00ZSBiKZ podaje  oficjalną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
   
Procedura uzupełniająca
 od 17 lipca w Szkole prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
– do oddziałów, w których są wolne miejsca – od kandydatów przyjmowane są oryginały dokumentów
 

Zasady rekrutacji